aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Reforma veřejné správy / Přímá volba starostů
 

Přímá volby starostů
Podklad pro zahájení veřejné diskuze o přímé volbě starosty

Cílová skupina: Starostové obcí a další představitelé veřejné správy, neziskový sektor, media

Možnosti oslovení: Prostřednictvím SMO, spřátelených starostů, prostřednictvím databáze krajů, poslanci a senátoři z výborů pro veřejnou správu, …..

Další možnosti: konference v Senátu v září,
Možnosti využití CSÚ MV ČR: nám. J. Postránecký

Reforma veřejné správy

Současný stav výkonu samosprávy v obcích a krajích vychází z důsledně uplatňovaného principu sdílené odpovědnosti. Za jednotlivé typy rozhodnutí vždy odpovídá kolektivní orgán (zastupitelstvo, rada, výbory). Tento postup vychází z polistopadové tradice, kdy moc rozhodovat byla svěřena kolektivním demokraticky zvoleným orgánům, které by měly odrážet a respektovat zájmy obyvatel té které územní jednotky. Již 4 volební cyklus v komunální politice však ukazuje, že některé předpoklady původních tvůrců systému kolektivní odpovědnosti se ukázaly jako nefunkční nebo minimálně problematické. Je proto na místě zahájit širší diskuzi na téma dalšího možného zlepšení výkonu veřejné správy v obcích a krajích.

V současné době můžeme sledovat především tyto problémy.

 1. Veřejnost nezná mechanismy rozhodování ani o zásadních věcech a nemá zájem se na rozhodování jakkoliv podílet. To se dobře signalizuje aktuální problém rušení některých základních škol, kdy zástupci rodičů se pokouší ovlivnit rozhodování zastupitelstva, aniž by však znali mechanismy rozhodování. Jejich názory, připomínky, návrhy nebo výtky pak zaznívají do prázdna.
 2. Veřejnost se o rozhodování o významných tématech rozvoje obce nezajímá. Nemusí se jednat jen o notoricky známé příklady schvalování územního plánu, ale i o častější rozhodování o rozpočtu obce, o prodeji nebo pronájmu obecního majetku a dalších strategických rozhodování obcí a krajů.
 3. Občané ve městech i venkovských obcích si ztotožňují rozhodování zastupitelstva nebo rady s postavou starosty. Stačí se jednoduchým testem zeptat občanů jakéhokoliv města, aby vyjmenovali alespoň dva členy rady. Každý zná starostu, nikdo nezná ty, co skutečně nesou odpovědnost za rozhodování – radní.
 4. Ve venkovských obcích často zastupitelstva pracují pouze formálně a vlastní výkon činnosti i zásadní rozhodování vykonává starosta obce někde s dalšími kolegou nebo spolupracovníkem.
 5. Starostou a tedy tím, kdo obec zastupuje navenek je zvolen politik na základě skryté koaliční dohody úspěšných stran a nikoliv osobnost, která má všeobecný respekt a úctu ve městě.
 6. Ve velkých městech se radními, kteří jsou odpovědni za určitou oblast rozhodování, stávají politici bez dostatečné odborné znalosti a vlastní výkon činností pak je často v rukou vedoucích odborů.

Proto je nutné zahájit širší diskuzi o rozsáhlejší změně dosavadního způsobu vzniku rozhodujících orgánů obcí a krajů a pokusit se propojit očekávání veřejnosti o způsobu řízení měst a obcí se skutečným stavem veřejné správy.

Proto navrhujeme zahájit veřejnou diskuzi mezi představiteli měst a obcí o institucionální reformě místních samospráv. Jako podklad pro diskuzi navrhujeme diskutovat především následující témata.

 1. Přímá volby starosty, primátora, hejtmana

  Starosta (primátor, hejtman) volený přímo občany bude mít silný politický mandát k prosazení politických názorů a ideálů, které prosazovat v rámci své volební kampaně. Na druhou stranu bude také pod jasnou kontrolou veřejnosti, zda a jak plní svoje sliby a cíle, které v rámci předvolební kampaně prezentoval. Starostou bude zvolena silná a veřejně známá osobnost, která může, avšak nebude spojena se stranickými zákulisními machinacemi. V malých obcích tento způsob volby byť v jiném systému zpravidla probíhá ke všeobecné spokojenosti i nyní. Starostou je zvolen lídr kandidátky často jediné kandidátky.

 2. Změna postavení rady města (kraje).

  Dosud je rada tvořena na základě koaliční stranické dohody a přesto, že jednotlivý radní mají řídit vysoce odborně kvalifikované experty – vedoucí odborů v úřadě, jsou schopni jim často po odborné stránce pouze sekundovat. Rada by měla být tvořena jmenováním a to z významných odborníků – nepolitiků, kteří jsou schopni řídit svůj svěřený úsek činnosti úřadu. Právo jmenovat radu bude mít starosta obce, která i tak vytváří nejbližší tým svých spolupracovníků – kolegů, kteří společně s ním budou tvořit výkonný orgán města.

 3. Starosta v čele úřadu

  Starosta musí být v čele úřadu nejen z hlediska zastupování obce (kraje) navenek, ale i z hlediska pracovně právních vztahů v instituci. Starosta by měl mít právo si v souladu se zákoníkem práce a zákonem 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků (o státní službě) vybrat svoje spolupracovníky a případně pracovníky, kteří nejsou schopni plnit zadané úkoly, v souladu s českým právem propustit. Starosta je odpovědný za výkon samosprávných činností i výkonu státní správy v obci. V obcích, které mají více než 500 obyvatel by starosta ze zákony měl pracovat jako uvolněný.

 4. Změna rozdělení kompetencí

  Dosud jsou kompetence rozděleny tak, že za koncepční rozhodování odpovídá ve většině případů zastupitelstvo obce kraje) a za výkonné pravomoci odpovídá především rada města. Návrh by měl jasněji oddělit strategické dlouhodobé a koncepční a kontrolní rozhodování, které by příslušelo zastupitelstvu, a operativní rozhodování, které by příslušelo starostovi a jím jmenované radě. Zastupitelstvo tak zůstane politickým orgánem obce (kraje), kterému přísluší především politické rozhodování (rozhodování o územním a strategickém plánu, o rozpočtu a závěrečném účtu, o majetku, o smluvních vztazích, o spolupráci obcí, …..) a starostovi a jeho radě přísluší výkonné rozhodování v duchu přijatých cílů. V každém konkrétním případě rozhodování zastupitelstva starosta přináší návrh dokumentu do zastupitelstva, tam ho obhajuje a žádá podporu pro tento návrh a zastupitelstvo návrh přijímá, nebo odmítá.

 5. Způsob volby

  Zastupitelstvo bude voleno stejným poměrným způsobem na 4 leté období, starosta bude volen většinovým způsobem buď jednokolovým způsobem (model „první v cíli“), nebo australským způsobem (jednokolově, s možností pro voliče druhé volby). Starosta by měl být volen na stejně dlouhé období jako zastupitelstvo. Starosta není členem zastupitelstva.

 6. Předseda zastupitelstva

  V čele zastupitelstva by měl být předseda zastupitelstva, což je především procedurální funkce, která má starosti řízení jednání zastupitelstva a představuje pro starostu a jím řízený úřad kontaktní osobu pro předávání materiálů, dokumentů nebo dalších informací mezi zastupitelstvem a úřadem.

 7. Odvolání starosty

  Starosta je z výkonu své funkce odvolatelný pouze z důvodů trestné činnosti či jiného závažného pochybení ve výkonu funkce. Není možné připustit model, kdy zastupitelstvo z politických důvodů (změna rozdělení moci v koalici) odvolává starostu a jmenuje nového starostu a radu tak, jak se to děje podle současného modelu veřejné správy.

Návrh předpokládá velmi rozsáhlé změny v současné legislativě. Především se bude jednat o razantní zásah do zákona o obcích, krajích, hl.m. Praze a zákona o volbách do krajů a obcí včetně prováděcích předpisů. (zákon 128/2000 Sb., zákon 129/2000 Sb., zákon 131/2000 Sb. zákon č. 130/2000 Sb., Zákon č. 491/2001 Sb.)

Před vlastním předložením věcného záměru zákona a případným paragrafovaným zněním návrhu zákonů je důležité předložit základní teze předpokládaných změn k veřejné diskuzi mezi starosty obcí a další představitele veřejné správy a představitele neziskového sektoru, kteří sledují (a často i kritizují) výkon veřejné správy. Jedině v širokém konsenzu těch, kterých se předkládané návrhy dotýkají, je možné najít smysluplné řešení budoucího rozvoje veřejné správy.

Předložený návrh k veřejné diskuzi vychází ze široké diskuze mezi představiteli města obcí a klade si za cíl zlepšit podmínky pro výkon práce veřejné správy a vnímání práce veřejné správy ze strany veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že předložený návrh vede ke zjednodušení a zpřehlednění rozdělení kompetencí mezi jednotlivé orgány veřejné správy a tím i ke snazšímu pochopení výkonu veřejné správy ze strany občanů. Budou-li občané více znát mechanismy a procedury rozhodování veřejné správy, budou mít větší zájem se na takovém přehledném rozhodování více podílet a tím i výkon veřejné správy bude pod větší kontrolou.

Návrh předložený k veřejné diskuzi se záměrně nedotýká dalšího velkého balíku problémů, za které považujeme financování obcí, zprůhlednění jednání všech orgánů veřejné správy nebo třeba zavedení E-governmentu, přezkumu rozhodování samosprávy správními soudy a dalšími klíčovými tématy výkonu veřejné správy.

Zajímá-li Vás toto téma, nebo chcete-li se k tomuto tématu jakkoliv vyjádřit, prosím zašlete nám svůj návrhy na adresu Institut Evropské demokracie, Radlická 2, Praha 5, nebo na E-Mail: perlin@ied.cz, nebo se zapojte do diskuze, která probíhá na stránkách Institutu Evropské Demokracie www.ied.cz

Předkladatelé návrhu :

Institut Evropské demokracie Radim Perlín
Evropští demokraté Jan Kasl, v.r.

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System