aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Stanovy
 


S T A N O V Y

Institut evropské demokracie, o.s.

Čl. 1
Název sdružení

Název občanského sdružení je – Institut evropské demokracie, o.s.(dále jen sdružení).

Čl. II
Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je Praha 1, 110 00, Vodičkova 18/681

ČL  III.
Působnost  sdružení

Sdružení působí na území České republiky a v zahraničí.

Čl. IV.
Poslání a činnost sdružení

1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, sdružením, které sdružuje zájemce o problematiku přibližování se Evropské unii, rozvoj demokracie a občanské společnosti v ČR.
 Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
2. Posláním sdružení je pomáhat občanům, především mladým lidem ve vzájemné výměně informací a zkušeností, v jejich profesním a osobním růstu, hájit jejich zájmy a podílet se na rozvoji  demokracie  a občanské společnosti v ČR.
3. Za tím účelem sdružení
a) zřizuje své odborné orgány, regionální pobočky a odborná specializovaná zařízení bez právní subjektivity,
b) pořádá a spoluorganizuje semináře, vzdělávací akce a cykly, osvětové, kulturní a sportovní akce,
c) podporuje regionální, národní a mezinárodní výměnu zkušeností mezi odborníky i laiky, kteří pracují na rozvoji demokracie a občanské společnosti, podporuje vydávání a vydává publikace a periodika na podporu tohoto rozvoje,
d)  účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů týkajících se rozvoje občanské společnosti,
e) působí na veřejnost při prosazování pozitivního přístupu k Evropské Unii, zprostředkovává zkušenosti jiných zemí, informuje o problematice fungování občanské společnosti, napomáhá vzájemné spolupráci státního sektoru a nevládních organizací a zprostředkovává jejich komunikaci i s privátním sektorem.
f) sdružuje a spravuje prostředky, určené na podporu této spolupráce a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením,
g) pomáhá při tvorbě informačních systémů o Evropské Unii, rozvoji demokracie a občanské společnosti, standardů kvality, akreditačních systémů.
h) vyvíjí svou činnost  v mezinárodních organizacích, jichž je členem.
i) může být kolektivním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením.
j) je oprávněno zřídit nadaci a vyvíjet nadační činnost.
k) k ekonomickému zajištění své činnosti může být sdružení společníkem  obchodní společnosti nebo členem družstva, popř. vyvíjet vlastní ekonomickou činnost  za účelem získání prostředků pro provoz svých zařízení a realizaci svých programů.


Čl. V
Vznik, trvání a zánik členství

1. O přijetí za člena sdružení může požádat jakákoli osoba, která se chce podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením sdružení, a která souhlasí s jeho stanovami.

2. Členem sdružení může být za stejných podmínek uvedených v odst. 1 i právnická osoba. Ustanovení těchto stanov se použijí na právnické osoby obdobně, ledaže by z povahy věci vyplývalo, že analogii uplatnit nelze.

3. V odůvodněných případech lze udělit čestné členství osobám, které se zvláště zasloužily o rozvoj demokracie a občanské společnosti. Čestné členství uděluje rada sdružení po odsouhlasení valnou hromadou, vždy na návrh předkládaný pouze členy sdružení.

4. Žadatel žádá o členství na typizovaném formuláři „Přihláška ke členství“, jimž se žadatel na základě své vůle zavazuje přispívat k dosahování cílů a podílet se na aktivitách sdružení. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení řádně vyplněného tiskopisu. O přijetí rozhoduje rada sdružení podle svého uvážení. Na přijetí není právní nárok a proti nepřijetí se nelze odvolat.

5. Členství ve sdružení je dobrovolné a může být vázáno na hrazení členských příspěvků, jestliže jejich výši stanoví Valná hromada.

6. Členství ve sdružení zaniká podle pravidel čl. VII. Stanov.

Čl. VI.
Práva a povinnosti členů sdružení

1. Členové sdružení mají tato práva:
a) podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb    sdružení  a  dalších  členských výhod a účastnit se akcí  organizovaných sdružením,
b) být informováni o činnosti sdružení a  o jeho hospodaření,
c) podávat  návrhy a podněty k činnosti sdružení  a jeho jednotlivých orgánů,
d) dobrovolnými příspěvky a dary , popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zajištění činnosti sdružení,
e) žádat prostřednictvím  sdružení o finance na projekty, které jsou v souladu s posláním sdružení,
f) podílet se na sponzorském programu sdružení.

2. Členové sdružení jsou povinni:
a) jednat ve shodě se zaměřením a posláním sdružení  a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,
b) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost  ve sdružení,
c) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve svých organizacích
d) řídit se stanovami a dalšími vnitřními  předpisy sdružení,
 
Čl. VII.
Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:
1. Písemným oznámením člena o ukončení členství.
2. Zánikem nebo úmrtím člena.
3. Ukončením členství
a) při hrubém porušením stanov sdružení,
b) jestliže se člen nepodílí na činnosti sdružení déle než dva roky,
c) při neplacení členských příspěvků.
4. O ukončení členství rozhoduje rada sdružení.
5. Zánikem sdružení.
6. Členství může být pozastaveno z důvodu hrubého porušení povinností ve sdružení, v kterém člen IED – Institut evropské demokracie pracuje či jinak působí nebo když je proti němu zahájeno kárné řízení do doby vyřešení případu. Členství může pozastavit a opět obnovit rada sdružení. Proti tomuto rozhodnutí je možné písemné odvolání  k valné hromadě.
7. Členství může být ze závažných důvodů zrušeno pouze usnesením valné hromady.

Čl. VIII.
Orgány Sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. Valná hromada
2. Rada
3. Kontrolní komise

Čl. IX.
Valná hromada

1. Valná hromada je shromážděním všech členů sdružení.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
3. Valná hromada volí Radu sdružení z členů sdružení.
4. Valnou hromadu svolává předseda rady sdružení  nejméně  jedenkrát ročně. Předseda  rady sdružení musí svolat valnou hromadu na žádost rady, kontrolní komise  nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů.
5. Každý člen musí obdržet písemnou pozvánku na zasedání valné hromady 14 dnů před jejím konáním.
6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční  většina všech  členů sdružení.
7. K usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, ke změně stanov je potřeba dvoutřetinové většiny přítomných členů.

Čl. X
Působnost Valné hromady

Do působnosti valné hromady  patří zejména:

1. Schvalovat, měnit a doplňovat stanovy  sdružení,
2. Projednávat a schvalovat koncepci činnosti sdružení,
3. Schvalovat roční  účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření
4. Volit a odvolávat členy rady a jejich náhradníky,
5. Volit a odvolávat členy kontrolní komise

Čl. XI.
Rada sdružení

1. Rada je odpovědná ze své funkce valné hromadě sdružení.
2. Rada má nejméně tři členy.
3. Rada je volena na dva roky, přičemž nejméně jeden člen původní rady
       se musí stát pro zachování kontinuity členem nové rady.
4. Rada volí ze svého středu předsedu  a dva místopředsedy.
5. Jeden či druhý místopředseda zastupují předsedu v případě jeho nepřítomnosti v rozsahu určeném předsedou.
6. Předseda rady sdružení:
 a) jedná a podepisuje jménem sdružení
 b) svolává valnou hromadu sdružení
 c) svolává zasedání rady a řídí její jednání
 d) stanoví zásady hospodaření s finančními prostředky sdružení
 e) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti sdružení v období mezi zasedáními rady
7. Na návrh předsedy může rada jmenovat  a odvolávat tajemníka, popř. výkonného ředitele, jehož činnost kontroluje a které je tajemník, resp. výkonný ředitel odpovědný  ze své funkce.
8. Předseda nebo písemně předsedou pověřený  místopředseda jsou statutárním orgánem sdružení, jednají vždy samostatně. 
9. Ze svého zasedání pořizuje rada zápis, jehož jeden výtisk předává kontrolní komisi, jeden ukládá v archivu, po jednom obdrží zápis každý člen rady. Na požádání je zápis se zasedání rady k dispozici každému členu sdružení.
10. Rada rozhoduje o podání projektu jménem sdružení, pro schválení radou stačí projektový záměr, vlastní projekt schvaluje předseda na základě projektového záměru schváleného  radou.

XII.
Kontrolní komise.

1. Členy kontrolní komise volí valná hromada.
2. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení.
3. Kontrolní komise si volí  ze svých členů  předsedu, který je oprávněn se zúčastňovat  jednání rady sdružení s hlasem poradním.
4. Kontrolní komise dozírá na hospodaření  sdružení a to zejména z hlediska dodržování obecně  závazných  právních předpisů, stanov a ostatních interních předpisů.
5. Kontrolní komise má 3 členy.
6. Kontrolní komise se schází podle plánu své činnosti, nejméně však 2x ročně, ze svého jednání pořizuje zápis, jehož kopii posílá předsedovi rady a jeden uloží do archivu. Na požádání je zápis kontrolní komise k dispozici každému členu sdružení.
7. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v dalších orgánech sdružení.
8. Kontrolní komise předkládá revizní zprávy předsedovi rady sdružení.
9. Kontrolní komise je ze své činnosti zodpovědná valné hromadě sdružení, kterému předkládá zprávu o své činnosti.


Čl. XIII.
Hospodaření a majetek Sdružení

1. Sdružení hospodaří s majetkem a k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména:
a) movitý a nemovitý majetek
b) účelové a jiné finanční dotace, příspěvky  a dary, dědictví
c) příjmy  z  nadací, podnikatelské  činnosti sdružení,  vlastního jmění a jiné příjmy.
2. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními interními předpisy sdružení.
3. Součástí hospodářské činnosti sdružení může být zajištění výrobních programů a obchodní činnosti.
4. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu.

Čl. XIV.
Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti sdružení, mimo rozhodnutí o zrušení členství, řeší správní rada sdružení. V případě, že ani po projednání ve  správní  radě  sdružení nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada.

Čl. XV.
Zánik Sdružení

1. Sdružení zaniká:
 a) dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, z rozhodnutí  Valné hromady
 b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR
2. Zaniká-li sdružením dobrovolným rozpuštěním, jmenuje Valná hromada  likvidátora. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou  organizaci s  obdobným cílem činnosti.

Čl. XVI.
Závěrečné ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
2. Změny a doplňky stanov provádí pouze valná hromada.


 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System