aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Aktuality
 

Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3119
Příjemce Institut evropské demokracie, o.s.
Název projektu Praha není jen Královská cesta – Zvýšení image městských částí v oblasti cestovního ruchu
Datum zahájení realizace 1.září 2006
Datum ukončení realizace 31.prosince 2007
Partneři projektu Vysoká škola hotelová Praha 8
Media Flow s.r.o.

Stručný popis průběhu realizace projektu
Realizace projektu proběhla dle harmonogramu a byla rozdělena do několika klíčových aktivit: do Bloku I, II a III, Exkurzí a Závěrečné konference. Mezi dvě další klíčové aktivity patřilo řízení projektu a příprava a tisk podkladů a výstupů projektu.

Blok I – byl určen pro představitele městských částí, zastupitele, radní a zaměstnance MČ – byl rozdělen na tři části:
Potenciál cestovního ruchu v jednotlivých městských částech: Tato část byla připravena ve spolupráci s RNDr. Chrastilovou a Mgr. Náprstkovou. Byl připraven text dle MČ 2-10 a přilehlých menších MČ. V průběhu projektu proběhlo 9 seminářů v prostorách Pražské informační služby.
Architektonická image městských částí v oblasti cestovního ruchu: Jedna z nejúspěšnějších částí celého projektu, která byla lektorována architektem Zdeňkem Lukešem a probíhala na jednotlivých MČ 2-10, kde byl vždy panem architektem vytipován okruh „vycházky“ s odborným výkladem a historií staveb zejména 19. a 20.století. Tato část projektu měla zdaleka největší návštěvnost a dvojnásobně překonala naše očekávání a indikátory výstupů.
Spolupráce městských částí v oblasti cestovního ruchu – Část lektorovaná Institutem evropské demokracie na téma možné spolupráce, komunitního plánování, využívání finančních nástrojů apod. Tato část byla vzhledem k vyjádření žádosti několika MČ lektorovaná společně vždy po 3 MČ, tak aby došlo k výměně zkušeností, kontaktů a „best-practice“.

Blok II – byl určen pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu a byl rozdělen na tři části:
Image podniku: Tato část byla připravena ve spolupráci partnerem projektu Vysokou školou hotelovou Praha 8, která byla reprezentována Doc. Stoličným. Posluchači měli možnost přihlásit se do dvou cyklů v průběhu týdne a jednoho cyklu probíhajícího o víkendu. Obsahem bylo seznámení s principem formování image, jeho součást při komunikaci, v konkurenci a jako součást marketingového mixu.
Propagace podniku: Druhá část bloku II byla rovněž připravena s Doc. Stoličným. Obsahem byl základ provozu firem zabývajících se cestovním ruchem, vnitřní a vnější komunikace a základ práva.
Odstranění bariér v komunikaci podnikatelů v CR a veřejné správy: Poslední část bloku II byla lektorována IED, jm. RNDr. Radimem Perlínem. Obsahem bylo seznámení podnikatelů s pravidly rozhodování veřejného sektoru a možnostmi platforem spolupráce.

Blok III – byl určen pro subjekty v navazujících činnostech, NNO a asociace v oblasti cestovního ruchu a obsah byl rozdělen do tří částí:
Image akce, propagace: tato část byla připravena ve spolupráci s partnerem společností Media Flow s.r.o., která díky lektorovi, panu Frkalovi, představila analýzu kulturních, společenských, sportovních a jiných činností využitelných pro cestovní ruch v jednotlivých MČ
Tvorba nových produktů v cestovním ruchu: tato část byla rovněž připravena ve spolupráci s panem Frkalem a jejím obsahem bylo zejména posluchače seznámit s tvorbou nových a kvalitních propagačních materiálů, návodem na prezentaci a propagaci akce na webových stránkách, PR komunikací.
Partnerství mezi neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, obcemi, kraji a státem: Tato část byla lektorována IED a obsahem bylo seznámit posluchače s koncepcí státní politiky cestovního ruchu na léta 2007-2013, se způsobem fungování veřejné správy, vyhlašování grantů apod.

Exkurze: Část exkurze byla připravena lektory a manažerským týmem IED ve spolupráci s Mgr. Náprstkovou a informačními centry v Litomyšli a Českém Krumlově. Obě exkurze se konaly v termínu dle harmonogramu projektu v podzimí části roku 2007. Jejich cílem bylo ukázat na dvou turisticky úspěšných městech možnost prezentace, ale i setkání s politiky, kteří se současný stav postarali a něco řekli o způsobu a možnostech rekonstrukce. Obě exkurze byly velmi kvalitně ohodnoceny ze strany posluchačů a druhá exkurze byla zaplněna do posledního místa.

Závěrečná konference: se konala v Hotelu U Rotta a proběhla v prosinci 2007, tj. na konci projektu. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky s průběhem projektu, podat informaci o partnerech a materiálech, které byly v průběhu použity a hlavními body konference bylo seznámení účastníků a výměna kontaktů, stejně tak jako představení a distribuce informačního sborníku. Materiálu, který obsahuje všechny informace z průběhu semináře, vytvořené trasy a fotografie.

Řízení projektu: Mezi neoddělitelné součásti projektu musíme zařadit jeho řízení. Po celou dobu projektu bylo třeba zajišťovat publicitu, účetní doklady, sbírat databáze posluchačů a aktualizovat, dbát podmínek projektu a jeho harmonogramu. V průběhu projektu se ukázalo, že časová náročnost je vyšší než komisí určený poloviční pracovní úvazek.

Tvorba a tisk materiálů: jedna z podpůrných aktivit projektu, bez kterých by nebylo možné připravit, graficky upravit a následně vytisknout materiály pro jednotlivé části seminářů. V této aktivitě byl rovněž připraven informační sborník, který je hlavním výstupem této aktivity a následně celého projektu.

Spolupráce s realizátorem projektu a jeho partnery byla na velmi dobré úrovni. Projekt splnil harmonogram, jen minimálně upravil obsah a počet seminářů a můžeme shrnout, že v projektu bylo realizováno: 26 seminářů, 9 vycházek, 2 exkurze (do Litomyšle a Českého Krumlova). Účastnilo se 273 posluchačů a byl vydán informační sborník.

Zpětná vazba od cílových skupin
Zpětná vazba od cílových skupin byla prováděna zejména formou anonymních dotazníků, které byly předány posluchačům na konci každého semináře. Z dotazníků vyplynulo, že posluchači jsou s kurzy spokojeni, obsahově přináší posluchačům nové informace a vyhovuje jim styl a práce přednášejících a lektorů. Jako nejvýraznější negativní informace byly málo času na obsáhlá témata, interaktivní využití e-learningu nebo jiné formy využití elektronických médií (emailu, internetu, testu na webových stránkách apod.).
Největší ohlas měly semináře pro představitel městských částí (zastupitelé, radní, zaměstnanci MČ různých oborů). Tato cílová skupina byla i nejpočetnějšími účastníky kurzů. Mezi přednášky s největším ohlasem patřily vycházky s architektem Lukešem a exkurze do Českého Krumlova.
Jako významnou odpověď považujeme ochotu nadále spolupráce na detailním rozpracování jednotlivých tras a projektů na MČ.

Publicita projektu
Projekt v celém svém průběhu dbal na publicitu a loga ESF, EU a hl.m.Prahy. Před každou přednáškou byli posluchači obeznámeni s tím, že projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU, rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu. Dále na všech přednáškách byla v celém průběhu umístěna tabule s logy a vlajka EU.
Mezi další části publicity patřily všechny oficiální dokumenty, které obsahovaly loga a odkazy na projekt „Praha není jen Královská cesta“.
V průběhu venkovních vycházek s panem architektem Lukešem nás doprovázel novinář a fotograf z MF DNES, kteří mapovali okruhy po jednotlivých městských částech a uveřejnili v pražské příloze Mladé Fronty DNES.
V průběhu byla realizována rozsáhlá informační kampaň, která obsahovala dva inzeráty jm. COT a Strategie (oba inzeráty v průběhu období vyšly), tiskovou zprávu rozeslanou do 24 periodik, vytvoření informačního Newslettru, tisk informačních pozvánek.
V průběhu byly průběžně aktualizované webové stránky www.ied.cz , kam byly postupně přidávány informace a ilustrační fotografie z průběhu projektu.

Webové stránky projektu www.ied.cz

Udržitelnost projektu
V průběhu projektu byly navázány kontakty s mnoha městskými částmi a NNO, kterým byla ze strany IED přislíbena pomoc při realizaci nebo žádostech o finanční prostředky. Informace které byly vytvořeny na základě projektu jsou shrnuty do informačního sborníku, který byl předán všem účastníkům a již dnes je možné vidět některé části textů použité na webových různých městských částí. Trasy vycházek byly předány jednotlivým občanským sdružením a městským částem za účelem další propagace a popularizace.
Institut evropském demokracie v současné době připravuje navazující cyklus, který se zaměří na architektonicky zajímavé stavby Prahu 19.-20.století. Dále připravuje spolupráci na bázi podnikatelských subjektů a městských částí informační mapy MČ, které obsahují i navržené trasy v projektu.


Výstupy/produkty projektu
 Typ Název Stručný popis Dostupnost
1 výukový materiál
Propagace podniku Prezentační soubor tématických oblastí k přednášce Doc. Petera Stoličného (Vysoká škola hotelová v Praze 8)
Materiál má 150 slidů powerpointové prezentace WWW

2 výukový materiál
Praha není jen Královská cesta Odstranění bariér v komunikaci podnikatelů v CR a veřejné správy WWW

3 výukový materiál
Image akce a propagace Prezentace pana Frkala (Media Flow) k přednáškám. Rozsah 21 slidů powerpointové prezentace WWW

4 výukový materiál
Tvorba nových produktů v cestovním ruchu  Prezentace pana Frkala (Media Flow) k přednáškám. Rozsah 19 slidů powerpoinotvé prezentace. WWW

5 výukový materiál
Partnerství mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou Prezentace k přednášce od RNDr. Radima Perlína. Rozsah 50 slidů powerpointové prezentace. WWW

6 informační materiál Informační sborník Soubor dat, doporučení a historického přehledu k městským částem 2-10 včetně přilehlých menších MČ. Autoři PhDr. Chrastilvá, Mgr. Náprstková, Mgr. Dobeš. Rozsah cca 50 stránek A5, v tištené podobě v nákladu 300 kusů. Tištěná podoba

 

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System